Mis on Soome tellija vastutuse seadus- TILAAJAVASTUULAKI?

Tilaajavastuulaki - tellija vastutust reguleeriv seadus ja vastutusest renditööjõu kasutamisel

Seadus jõustus 1.1.2007
Valitsuse eelnõu 114/2006
Seaduse muudatused alates 1.9.2012
Tellija vastutuse seadusest kinni pidamist jälgib ja kontrollib Lõuna-Soome piirkondlik töökaitseamet.
 

Seaduse rakendamine
-Soome territooriumil tehtavas töös
-Kontrollitakse tellijaid, kes kasutavad renditööjõudu või on teinud allhankelepingu   
-Selgituskohustus puudutab tellijaid, kui tööd tehakse tellija ruumides või objektil
ja allhankijal on palgatud tööjõudu
-Rakendatakse ka välismaiste ettevõtete puhul, kui tööd tehakse Soome territooriumil

Tellija selgituskohustus
Selgitused on vaja hankida enne kui leping renditööst või allhankest tehakse.

Tellija peab paluma lepinguosapoolelt seaduses ettenähtud selgitused ja lepin-
guosapool peab andma palutud selgitused.

Märkus: 01.09.2012 tehtud seaduse muudatuse kohaselt peab tellijale selgitusi andma ka allhankija  oma hankijate ja koostööpartnerite kohta.


Selgitused, mida nõutakse (5 §)
- Selgitus sellest kas ettevõte on tulumaksuregistris, tööandjaregistris ja käibe-
maksuregistris
-Äriregistri väljavõte
-Tõend maksude maksmisest või maksuvõlatõend või selgitus sellest, et mak-
suvõlgade maksuplaan on tehtud  
-Tõendid sellest, et pensionikindlustused on võetud ja kogumispensioni maksud
on makstud või selgitus sellest, et kogumispensionimaksudest, millel on möö-
dunud tähtaeg, on tehtud makseleping
-Selgitus sellest, milline kollektiivleping on kasutusel või selgitus kesksematest
töötingimustest
-tööandja poolne selgitus palgatud töötajate töötervishoiu korraldamise kohta Soomes Märkus: Tellija võib nõuda eelpool nimetatust lisaks teisigi selgitusi-  nt alltöövõtja töötajate admeid, töötajate maksunumbrid, info töötajate õnnetusjuhtumikindlustuse jms kohta.

Erandid seaduse rakendamisest
Seadust ei rakendata kui
-renditud töötaja/töötajate töö kestab kokku kuni 10 tööpäeva
-Allhankelepingu väärtus ilma käibemaksuta on alla 7500 euro
-Selgituskohustust ei või vältida sellega, et töö või lepingu kestus jagatakse lühi-
kesteks ajavahemikeks

Sanktsioonid
- seadusest tulenevate kohustuste mitte täitmisel võib tellijat trahvida minimalselt 16 000 euro ja maksimaalselt 50 000 euro suuruse rahatrahviga.Selle suurust määrates võetakse arvesse täitmatajätmise aste, iseloom ja ulatus ning tellija ja tema lepingupartneri vahelise lepingu väärtus.
Näiteks võib trahvi kohaldada, kui tellija teeb töövõtulepingu ärikeelu all oleva ettevõttega või kui lepingpartner ei ole täitnud muid seadustest tulenavaid kohustusi.


Loe ka :
Tellija vastutus renditööjõu kasutamisel
Ehitussektori tellija vastutus ja maksunumberTagasi