KOOLITUSTEENUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1 Kustutaja OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Tondi Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist.
 
2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud koolitamine.ee kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
2.5 Õppekavasid vaadatakse reguraalselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude,   materjalidega ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
2.6 Õppekavade koostamisl kaasame tööandjaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 
 
3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik vajalikku haridust. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal, mis tagab nende erialase kompendentsi. Kõigi koolitajate kompendentse hinnatakse enne töövõtulepingute sõlmimist.
3.2 Kõigi koolitajatega on sõlmitud lepingud mis lähtuvad andmekaitse seadusest.
3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
 
4. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud registreerimisvormi kaudu või võttes ühendust kliendihalduriga. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.
4.2 Koolitusgrupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult  täiskasvanute õppimist toetav  füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond. 
4.5 Koolituskeskusel on õppeklassid Tallinnas, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.6 Koolituskeskusel on olemas internetiühendus (Wifi).
4.7 Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal ja/või elektroonselt.
4.8 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale lõuna välja arvatud kui ei ole koolitatavatega kokku lepitud teisiti.
4.9 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.10 Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
4.11 Koolituse paidlikumaks korraldamiseks kasutame e-õppe keskkonda Moodle.
4.12 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid.
 
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad soovitavalt  anonüümse  tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Uuritakse  õppijate esmast reaktisiooni koolitusele. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega või fookusgrupiga  ka suuliselt õppeeesmärkide täitmisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga.
5.3. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.
5.4 Koolituste tagasiside kokkuvõtted säilitatakse.
5.5 Tagaside vorm esitatakse anonüümselt või vajadusel õppija nõusolekul isikuliselt. 
5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja  oskused. Tagasidemeetodina kasututatakse nt  ülesannete lahendamist, teste,  esitlusi jt hindamismeetodeid.